امام رئوف (ع)

               آبروی حسین به كهكشان می ارزد                                       یك موی حسین بر دو جهان می ارزد

              *****

           گفتم كه بگو بهشت را قیمت چیست                                     گفتا كه حسین بیش از آن می ارزد

ایمیل:

info@ashabolhosein.ir

تلفن های مستقیم:

09363216653

09301611701

پیامک:

5000290291

مسیر کاروان پیاده